Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
BioTech Forum 2002
Malmö messi fotod
Toetatud projektid
Maliigse melanoomi immunoteraapia kasutades geenvaktsineerimise meetodeid
Geneetiliste ja keskkonnafaktorite mõju Eesti elanikkonna tervisele
Projekti koostamise juhised
Projektide käivitamise ja juhtimise põhimõtted
Projekti koostamiseks vajalikud dokumendid
Geenileht
Arhiiv


Avaleht  »   Projektid   »   Projekti koostamise juhised   »   Projektide käivitamise ja juhtimise põhimõtted
Projektide käivitamise ja juhtimise põhimõtted

Projektide käivitamise ja juhtimise põhimõtted.doc (22 KB)

 1. Geenikeskuse koordineeritavad ja juhitavad projektid
  Geenikeskuses viiakse läbi projekte, koordineeritakse ja finantseeritakse neid väljapoole Geenikeskust vastavalt Sihtasutuse põhikirjalistele eesmärkidele ning nõukogu poolt kinnitatud 3-5 aasta eesmärkidele ja arengusuundadele. Geenikeskus ei algata, ei finantseeri ega osale projektides, mis ei ole seotud tema eesmärgiliste tegevustega.

 2. Projektide algatamine
  Projekti käivitamiseks Geenikeskuses või finantseerimise taotlemiseks mõne teise isiku/asutuse poolt, peab asjast huvitatud isik/asutus esitama Geenikeskuse nõukogule ettepaneku projekti käivitamiseks või finantseerimiseks. Selleks täidab projekti taotleja projekti baasandmete vormi, kus peab olema kajastatud:
  · Projekti taust, projekti vajalikkuse kirjeldus;
  · Projekti eesmärk, seotus Geenikeskuse eesmärkidega;
  · Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks;
  · Vajalikud ressursid: aeg, inimesed, raha;
  · Teised projektis osalevad partnerid, asutused;
  · Projekti oodatav tulemus, selle kasutatavus.

  Baasandmete vorm on universaalne kõigile taotlejatele ning seda on võimalik saada Geenikeskuse sekretäri käest.

 3. Projektide käivitamine
  Projekte käivitatakse vastavalt Geenikeskuse nõukogu reglemendile nõukogu otsusega. Otsuseid võtab nõukogu üldjuhul vastu oma korralistel koosolekutel, vajadusel kutsutakse kokku erakorraline koosolek. Geenikeskuses läbi viidavate projektide puhul kooskõlastab nõukogu käivitatava projekti nõukogu koosseisu ja projektijuhi.

 4. Projektide juhtimine
  Geenikeskuses läbiviidavate ja tema poolt koordineeritavatele projektidele kinnitatakse projektijuht ja vajadusel vähemalt kolme liikmeline nõukogu. Nõukogu määratakse kõikidele projektidele, mille eelarve ületab 5 milj. EEK, või seda nõuab projekti metoodiline ja sisuline pool. Nõukogu on projekti juhtimisel üldiseid eesmärke ja tegevussuundi seadev, teadusliku nõuande ja järelevalve ning tulemuste jälgimise töörühm. Nõukogu koosseisu kuulub Geenikeskuse juhatuse liige, kellel lasub administratiivne järelevalve kohustus projektide juhtimise üle. Projektijuht on Geenikeskuses läbiviidava projekti puhul täiel määral vastutav projekti tegevuste juhtimise, ressursside kasutuse ja saavutatavate tulemuste eest. Projektijuht on aruandev projekti nõukogu ees, väiksemate projektide puhul Geenikeskuse juhatuse liikme ees.

 5. Kontroll ja järelevalve projektide arengute üle
  Sõltuvalt projekti kestvusest ja ulatusest toimub regulaarne projekti arengu järelevalve. Üldjuhul toimub projekti aruandlus üks kord kuus Geenikeskuse juhatusele. Aruandlus toimub lihtsustatud aruande vormide alusel, mis kinnitatakse nõukogu poolt. Juhatus esitab nõukogule kokkuvõtte käigusolevate projektide staatuse kohta üks kord kvartalis.

 6. Projektide lõpetamine
  Projektijuht koostab projekti lõppedes projekti läbiviimise ja tulemuste kohta lõpparuande. Lõpparuanne esitatakse sõltuvalt projektist juhatusele või projekti nõukogule. Geenikeskuse nõukogu, kui projekte käivitav organ omab õigust projekte lõpetada ja vastu võtta.

Kinnitatud Geenikeskuse nõukogu otsusega 07.04.1999

 In English