Avaleht BioInfokeskus Geenifoorum Meedia BioSPINNO Projektid Geenivaramu Geenikeskus KKK Lingid Sisukord
Uudised
Seminarid
Ettevõtlus
Rahastamine
Messikülastused
BIO2003
BioTech Forum
Trükised
Finantseerib EAS


BioSPINNO projekt


Avaleht  »   BioSPINNO
BioSPINNO

BioSPINNOBioSPINNO 2 projekti eesmärgiks on suurendada teadmiste siiret teadus- ja arendusasutustest ettevõtlusesse biotehnoloogia valdkonnas. Projekt on jätkuks perioodil 2001-2003 Spinno programmi raames alustatud tegevustele, mis panid aluse teadmiste ja intellektuaalomandi kommertsialiseerimiseks vajaliku keskkonna, tugistruktuuride ning regulatsioonide väljaarendamisele taotlusse kaasatud biotehnoloogia valdkonna teadus- ja arendusasutustes.

BioSPINNO 2 projekt on koostööprojekt, kus võrdselt olulised on teadustulemuste kommertsialiseerimiseks soodsa keskkonna loomine üksikutes asutustes (KBFI, EBK), konkreetsete valdkondade rakenduste toetamine (agrobiotehnoloogia) ning kogu sektorisisese ning rahvusvahelise koostöö areng. BioSPINNO 2 projekt viiakse läbi ühiselt Eesti Biokeskuse, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli, Eesti Geenikeskuse, Tartu Biotehnoloogia Pargi ning Eesti Biotehnoloogia Liidu poolt. Konsortsiumi koosseis on valitud nii, et anda võimalikult suur lisandväärtus biotehnoloogia valdkonna teadus- ja arendustegevuse tulemuste kommertsialiseerimisse, et läbiviidavad tegevused oleksid kooskõlastatud ning välditud oleks sarnaste tegevuste dubleerimine nii geograafiliselt kui institutsionaalselt.

BioSPINNO 2 projekti taotlejaks ning koordinaatoriks on Eesti Biokeskus, keda tehnilises projektijuhtimises toetab Tartu Biotehnoloogia Park. Iga partnerorganisatsiooni tegevusi koordineerib selle partneri koordinaator. Lisaks on igale tegevusvaldkonnale määratud vastutaja, kes jälgib tegevuste täitmist ning tulemuste saavutamist. Projekti tasakaalustatud arenduseks ning kõigi partnerite võrdse huvide esindatuse jälgimiseks on moodustatud projekti juhtkomitee. Viimase ülesandeks on korraldada regulaarselt toimuvate koosolekute kaudu projekti strateegilist juhtimist. Projekti juhtkomitee on seitsmeliikmeline ning koosneb teadus- ja arendusasutuste juhtisikutest, traditsioonilise sektori ning biotehnoloogia ettevõtete esindajatest.

Projekti on kaasatud partneritena Tartu Ülikool ning Tallinna Tehnikaülikool, kellede roll BioSPINNO 2 projektis on piiratud vaid biotehnoloogia valdkonna tegevustega.

BioSPINNO 2 projekti mahuks on 20,7 miljonit eesti krooni, millest EASi poolne rahastamine on 13,4 miljonit ja 7,2 miljonit lisavad partnerid oma- ja kaasfinantseeringuna.

Projekti käigus viiakse läbi 70 alltegevust viies tegevusblokis:

  1. Teadmiste siirdeks ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste kommertsialiseerimiseks soodsa keskkonna loomine TA asutuses/rakenduskõrgkoolis
  2. TA asutuse liikmeskonna teadlikkuse suurendamine teadus- ja arendustööl baseeruvate ideede kommertsialiseerimisest ja ettevõtetega koostöövõimalustest
  3. Tugiteenuste pakkumine TA asutuse liikmeskonnale teadmispõhiste äriideede tuvastamiseks, testimiseks ja arendamiseks
  4. TA asutuste ja rakenduskõrgkoolide kompetentside, teenuste, koostöövõimaluste ja intellektuaalomandi aktiivne tutvustamine
  5. Teadmiste ja tehnoloogiasiirde alane koostöö ja kogemuste vahetamine kohalike ja välismaiste partneritega


BioSPINNO 2 projekti tulemustena (biotehnoloogia sektoris projekti perioodi jooksul igal aastal):

  • asutatakse 1 kuni 2 biotehnoloogia ettevõtet,
  • ettevõtetega sõlmitakse vähemalt 25 lepingut T&A töö läbiviimiseks kogumahuga vähemalt 10 miljonit eesti krooni,
  • esitatakse vähemalt 2 uut patenditaotlust,
  • sõlmitakse vähemalt 2 litsentsilepingut.


BioSPINNO 2 projekti käigus ülesehitatud skeemide jätkusuutlikkus on tagatud piisava turunõudluse, sissetulekute allikate piisavuse ning institutsioonide pideva tegevusega BioSPINNO 2 projekti käigus loodud skeemide arendamiseks.
 In English